Červen 2012

bezlepkoviny

19. června 2012 v 14:48 | P. Valentová

http://www.bezlepkoviny.cz/

Doporučuji k nahlédnutí, zvláště pro osoby s nesnášenlivostí laktozy

grilovačka bez lepku

18. června 2012 v 17:38 | P. Valentová

Velevážení bezlepkáři,

tímto Vás co nejsrdečněji zvu

na grilovačku bez lepku

dne 29.6.2012 od 16°°hod

na zahradu evangelické fary v Rokycanech

Ňamky vhodné ke grilování si prosím přineste v množství a spektru dle vlastního uvážení.

Na prima odpoledne se těší Jája, Jana, Alena....


Informace č.: 45 - 2012

13. června 2012 v 22:10 | P. Valentová
Informace č.: 45 - 2012

Vážení přátelé,
dovoluji si Vás informovat o některých nových skutečnostech.
Ve středu 6. 6. 2012 se uskutečnilo na MZ ČR vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky o stanovení indikačního seznamu pro lázeňskou, léčebně rehabilitační péči. Na tomto vypořádání připomínek zastupoval NRZP ČR JUDr. Zdeněk Žižka. V příloze Vám posílám jeho záznam z jednání. Zdá se však, že ministerstvo zdravotnictví nechce naše připomínky akceptovat. Bylo by velmi dobré, kdyby co nejvíce z Vás napsalo panu ministrovi jak je pro nás lázeňská péče důležitá. Čím více dopisů bude, tím lépe.
V Poslanecké sněmovně ČR se v úterý nebo ve středu příští týden bude projednávat poslanecký tisk č. 594, který opět umožní souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením do 4 let věku. Již jsem Vám také psal, že k tomuto tisku máme pozměňovací návrh na zvýšení příspěvku na péči u zdravotně postižených dětí ve věku 4-7 let. Tento pozměňovací návrh podal pan poslanec Roman Sklenák. Ještě jednou Vás prosím, abyste psali poslancům, jak je důležité, aby tento pozměňovací návrh byl ve variantě I. nebo II. přijat. Celý pozměňovací návrh najdete v mojí informaci č. 43. Prosím, nepodceňujte tuto věc. Koaliční poslanci nechtějí tento návrh odhlasovat, a proto je důležité, abyste jim psali.
Po vzájemné komunikaci s panem ministrem J. Drábkem se nám podařilo také dosáhnout toho, že MPSV ČR připravilo k tisku č.594 pozměňovací návrh, který ruší zapůjčování schodolezů, stropních dopravních systémů a schodišťových plošin. Na příště každý klient, který bude tato zařízení potřebovat, si požádá o dávku na tyto záležitosti a na základě zákonem stanovených kritérií si bude moci zařízení pořídit. V zásadě se stav vrací před 1. leden 2012. Pozměňovací návrh, který podal pan poslanec Jaroslav Eček Vám posílám v příloze na vědomí. Vím, že navržená úprava není možná ideální, ale konečně se rozeběhne distribuce těchto zařízení, neboť v letošním roce ještě nebylo poskytnuto ani jediné.
Vážení přátelé,
možná jste zaznamenali, že v tomto týdnu proběhla protestní shromáždění iniciativy STOP VLÁDĚ před jednotlivými ministerstvy. NRZP ČR se těchto akcí účastní, neboť je členem této iniciativy. V předchozích informacích jsem Vás požádal o účast, především na akci před MPSV ČR. Musím bohužel konstatovat, že až na 6 lidí se z řad osob se zdravotním postižením, se akce nikdo nezúčastnil. Považuji to za naše selhání. Měli bychom si všichni uvědomit, že některé kroky vlády nás velmi tvrdě postihují, a že je potřeba veřejnosti sdělovat naše názory na schvalované změny. Pokud budeme mlčet a sedět doma, tak nemůžeme ničeho dosáhnout. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR představuje sílu právě proto, že jsme schopni iniciovat shromáždění osob se zdravotním postižením. Vím, že 6. 6. 2012 nebylo zrovna dobré počasí a chápu, že pro mnohé z Vás je obtížné se některých akcí zúčastnit. Přesto musím konstatovat, že účast 6 lidí je absolutní fiasko. Stovky a tisíce nás žádáte o pomoc. Bez Vaší aktivní spoluúčasti však nejsme schopni takovou pomoc poskytnout. Věřím, že na příště budete aktivnější. Na tuto akci jsme nabízeli i možnost úhrady cestovních nákladů. Je krátkozraké spoléhat na to, že "ono se to nějak udělá". Samo se nikdy nic nestane. Proto Vás prosím, abyste příště byli aktivnější a pomohli nám.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem
Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR
Informace č.: 43-2012

13. června 2012 v 22:00 | P. Valentová
Informace č.: 43-2012

Vážení přátelé,
na červnovém zasedání Poslanecké sněmovny se mimo jiné bude také projednávat poslanecký tisk č. 594, který mění některá ustanovení zákonů přijatých v rámci sociální reformy na konci loňského roku. Především se mění zákon o státní sociální podpoře, a to tak, že se opětovně umožňuje souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením do 4 let věku dítěte. Zároveň se mění zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Umožňuje se, aby o příspěvek na mobilitu mohli žádat i obyvatelé ústavních zařízení. Jsou to věci, které jsou na pevno dohodnuté a Poslanecká sněmovna by je měla schválit.
V příloze Vám posílám náš alternativní pozměňovací návrh, který navrhujeme, aby byl Poslaneckou sněmovnou k těmto změnám schválen. Navrhujeme alternativně zvýšit příspěvek na péči u dětí od 4-7 let věku. V první variantě navrhujeme, aby příspěvek byl zvýšen o 2000,- korun ve všech stupních míry závislosti. Ve druhé variantě navrhujeme zvýšit příspěvek na péči v I. stupni o 2000,- korun a dále příspěvek ve III. a IV. stupni o 500,- korun. II. stupeň byl již zvýšen od 1. 1. 2012 z 5000,- korun na 6000,- korun. Považujeme za nejhorší situaci u dětí, které jsou v I. stupni závislosti, neboť se často jedná o děti, které mají metabolické poruchy, nejsou pro ně vhodné školky a jeden z rodičů s nimi musí být celodenně doma. Dětí v I. stupni závisti je v této věkové kategorii zdaleka nejvíce. Proto náš druhý alternativní návrh směřuje především na tuto skupinu dětí.
Vážení přátelé,
prosím Vás, abyste napsali svým poslancům, které znáte, kteří jsou z Vaše volebního obvodu, které jste volili, aby tento návrh v jedné nebo druhé variantě podpořili. Vyzývám především maminky s malými dětmi, aby byly aktivní a snažily se ovlivnit svoje poslance při hlasování. My jsme udělali vše co bylo v našich silách. Ještě včera jsme oslovili všechny poslance s naléhavým dopisem, aby náš pozměňovací návrh byl podpořen. Hlasování o tomto návrhu bude pravděpodobně až v pátek 8. 6. 2012 nebo až příští týden.
Přeji Vám všechno dobré.
S pozdravem
Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Pozměňovací návrh NRZP ČR k usnesení Výboru pro sociální politiku PSP ČR k tisku 594/2.
Zákon, kterým se mění zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky
Zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění zákona č. 29/2007 Sb.,
zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., a zákona č.420/2011 Sb., se mění takto:

Varianta I.
 1. V § 12 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí
(2) Příspěvek na péči uvedený v § 11 odst. 1 se zvyšuje dítěti, které dosáhlo věku 4 let:
 1. o 2 000 Kč jde-li o dítě závislé na péči ve stupni I. (lehká závislost),
 2. o 2 000 Kč jde-li o dítě závislé na péči ve stupni II (střední závislost),
 3. o 2 000 Kč jde-li o dítě závislé na péči ve stupni III. (těžká závislost),
 4. o 2 000 Kč jde-li o dítě závislé na péči ve stupni IV. (úplná závislost)
(3) Zvýšení náleží tomuto dítěti do dovršení 7 let věku. To platí i v případech, kdy stejnému dítěti náleží zvýšení příspěvku podle ustanovení § 11 odst. 3

Dosavadní odstavce 2 až 4 s označují jako odstavce 4 až 6
 1. V § 12 odst. 5 větě druhé se za slova "zvýšení příspěvku" vkládají slova " podle odstavce 1"
 2. V § 21 odst. 2 písm. e) a v § 24 písm. c) se slova " podle § 12" nahrazují slovy " podle § 12 odst. 1"
Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá a dosavadní článek V se označuje jako článek VI.

Varianta II.
 1. V § 12 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí
(2) Příspěvek na péči uvedený v § 11 odst. 1 se zvyšuje dítěti, které dosáhlo věku 4 let:
 1. o 2 000 Kč jde-li o dítě závislé na péči ve stupni I. (lehká závislost),
 2. o 500 Kč jde-li o dítě závislé na péči ve stupni III. (těžká závislost),
 3. o 500 Kč jde-li o dítě závislé na péči ve stupni IV. (úplná závislost)
(3) Zvýšení náleží tomuto dítěti do dovršení 7 let věku. To platí i v případech, kdy stejnému dítěti náleží zvýšení příspěvku podle ustanovení § 11 odst. 3

Dosavadní odstavce 2 až 4 s označují jako odstavce 4 až 6
 1. V § 12 odst. 5 větě druhé se za slova "zvýšení příspěvku" vkládají slova " podle odstavce 1"
 2. V § 21 odst. 2 písm. e) a v §24 písm. c) se slova " podle § 12" nahrazují slovy " podle § 12 odst. 1"
Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá a dosavadní článek V se označuje jako článek VI.

Důvodová zpráva

Předložený návrh má za cíl snížit katastrofální dopady kombinace sjednocení sazeb DPH a sociální reformy na rodiče dětí předškolního věku po dovršení 4 roku života, kdy zaniká nárok na současné pobírání příspěvku na péči a rodičovského příspěvku. V tomto období je ve většině případů nadále potřebná celodenní péče rodičů včetně provádění náročných rehabilitačních cvičení (Vojtova či Bobatova metoda) u tělesného postižení, používání nejrůznějších pomůcek včetně nácviku jejich správné obsluhy a užití, metod zrakové rehabilitace u zrakového postižení v případě odpovídající nácvik u dětí se sluchovým postižením. Zdaleka ne všechny pomůcky jsou hrazeny ze zdravotního pojištění v plné výši a zvýšení DPH dojde logicky ke zvýšení jejich ceny. Dopad tohoto zvýšení bude dále umocněn tím, že od 1. 1. 2013 již nebude možné, aby na pomůcky, které jsou hrazeny, byť jen částečně ze zdravotního pojištění, bylo možné získat prostředky ze sociální oblasti. Velmi těžký dopad bude mít také zvýšení DPH na potraviny, včetně potravin nezbytných pro speciální výživu, které jsou spolu s dietními opatřeními jedinou metodou, jíž lze některé choroby léčit, přičemž v některých příkladech jde o záležitost celoživotní a porušení dietního režimu v dětství může vést k nenapravitelným celoživotním následkům. Jako příklad takové choroby lze uvést fenylketonurii s těžkým mentálním postižením nebo celiakii, která způsobuje u dětí poruchy růstu a až v 10 % cukrovku a výrazně zvyšuje nebezpečí agresivní rakoviny lymfatických žláz a rakoviny střeva. Hodnocení míry závislosti přitom umožňuje zařadit takto postižené děti v drtivé většině případů pouze do prvního stupně závislosti s výší příspěvku na péči v částce 3 000 Kč. Tato částka je zcela nedostatečná, neboť s ohledem na výše uvedené skutečnosti je zjevné, že i v případě úplných rodin jeden z rodičů bude muset o dítě trvale pečovat. Bez provedení navrhovaných úprav propadnou i úplné rodiny do hmotné nouze. To, co bylo uvedeno výše, platí plně i na děti s jinými interními chorobami.

Návrh je zpracován ve dvou variantách.

Varianta I. předpokládá zvýšení příspěvku na péči u dítěte ve věku 4 až 7 let o částku 2 000 Kč měsíčně a to nezávisle na stupni závislosti.

Varianta II.

Výše příspěvku je odstupňována tak, že na dítě v I. stupni náleží zvýšení 2.000 Kč a na dítě ve III. a IV. stupni náleží 500 Kč měsíčně. Zvýšení u II. stupně bylo vypuštěno z důvodu, že na rozdíl od ostatních stupňů došlo ke zvýšení základního příspěvku o 1.000 Kč.

Společné pro obě varianty je to, že zůstává zachován u nízkopříjmových rodin i nárok na zvýšení příspěvku podle ustanovení § 12 odst. 1

Vyčíslení dopadů na státní rozpočet

Varianta I.

Děti do 7 let
Počet dětí
Zvýšení příspěvku na péči I.
Součet
Celkem / měsíčně
Celkem / ročně
Ve stupni závislosti I
3 000
2 000
2 000
6 000 000
72 000 000
Ve stupni závislosti II
1 200
2 000
2 000
2 400 000
28 800 000
Ve stupni závislosti III
800
2 000
2 000
1 600 000
19 200 000
Ve stupni závislosti IV
100
2 000
2 000
200 000
2 400 000
Celkem
5 100


10 200 000
122 400 000

Varianta II.

Děti do 7 let
Počet dětí
Zvýšení příspěvku na péči I.
Součet
Celkem / měsíčně
Celkem / ročně
Ve stupni závislosti I
3 000
2 000
2 000
6 000 000
72 000 000
Ve stupni závislosti II
1 200
0
0
0
0
Ve stupni závislosti III
800
500
500
400 000
4 800 000
Ve stupni závislosti IV
100
500
500
50 000
600 000
Celkem
5 100


6 450 000
77 400 000


Pro srovnání dopady sociální reformy na rodiny s postiženým dítětem

Státní sociální podpora

1. Zcela zanikl Sociální příplatek tj. i v případech rodin se zdravotně postiženým členem. Dopady na rodiny s dětmi a příjmem rovným nebo nižším než životní minimum.

Sociální příplatek
úplná rodina, 1 dítě
Věk dítěte
do šesti let
šest - 15
15 -26
dlouhodobě nemocné
1148
2642
2995
Dlouhodobě ZP
1479
3416
3879
Dlouhodobě TZP
1759
4062
4617
Sociální příplatek
osamělý rodič, 1 dítě
Věk dítěte
do šesti let
6 - 15 let
15 - 26 let
dlouhodobě nemocné
1058
2811
3281
Dlouhodobě ZP
1427
3673
4266
Dlouhodobě TZP
1740
4384
5076
Sociální příplatek
osamělý rodič, 2 děti
Věk dítěte
do šesti let
6 - 15 let
15 - 26 let
dlouhodobě nemocné
2303
6144
7143
dlouhodobě ZP
3133
7970
9214
Dlouhodobě TZP
3824
9460
10899

Poznámka:

Výpadek příjmů je jen částečně kompenzován zvýšením příspěvku na péči o

2 000 Kč podle § 12 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

2. Rodičovský příspěvek se vyplácí nejdéle do 4 let věku dítěte a nově se zavádí hranice 220 000 Kč platná pro jedno dítě.

Tato hranice znamená pro rodiny s dítětem, které bylo podle dřívějších předpisů dlouhodobě zdravotně postižené, nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené v období do 7 let věku, nižší příjem o 418 400 Kč, neboť částka, kterou mohl rodič takto postiženého dítěte získat na rodičovském příspěvku činila až 638 400 Kč.

Poznámka:

Výpadek příjmu není nijak kompenzován.

3. Zanikla možnost souběhu Rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči.

Tato změna znamená další finanční ztrátu ve výši 4.600 Kč měsíčně v případě rodin s dítětem závislým na péči v I. stupni a 3.800 Kč ve stupních II. až IV. až do věku 7 let.

Poznámka:

V tomto bodě došlo k dohodě s MPSV o obnovení možnosti souběhu těchto příspěvků u dětí do 4 let.

Z porovnání jasně vyplývá, že i bez změny v DPH došlo k naprosto neúnosnému zhoršení sociální situace rodin se zdravotně postiženým dítětem.

V Praze dne 24. 5. 2012


Zpracovali: JUDr. Jan Hutař, Bc. Václav Krása

Informace č.: 44 - 2012 - Karta sociálních systémů

13. června 2012 v 21:57 | P. Valentová
Informace č.: 44 - 2012 - Karta sociálních systémů

Vážení přátelé,
Úřad práce oznámil, že karty sociálních systémů, tzv. S-karty, budou postupně vydávány od července letošního roku. Pravděpodobně budou nejprve poskytovány ve větších městech a teprve později budou poskytovány občanům v menších místech.
NRZP ČR nikdy nesouhlasila, nesouhlasí a nebude souhlasit se zavedením těchto S-karet. Nepřináší žádnou hodnotu navíc pro lidi se zdravotním postižením, naopak jim mohou řadu věcí znepříjemnit. Považujeme kartu sociálních systémů pouze za peněžní produkt, který má přinést zisk bankám a případně těm, kteří prosadili tuto myšlenku.
Zákon jednoznačně stanoví, že každý občan, který potřebuje nějakou sociální dávku, musí zároveň být držitelem této S-karty. To znamená, že pokud by si někdo nevyzvedl kartu sociálních systémů, tak mu nebudou poskytovány dávky. Jedná se o všechny dávky kromě dávek nemocenských a důchodových, které nebudou zatím poskytovány prostřednictvím S-karty. Je důležité, abychom si všichni uvědomili, že jakmile budeme vyzváni příslušným pracovištěm Úřadu práce, že si máme vyzvednout kartu sociálních systémů, abychom tak neprodleně učinili. Na této kartě bude zároveň poznamenáno, zda držitel karty mám přiznanou průkazku TP, ZTP nebo ZTP/P a bude zde uveden symbol osoby neslyšící, případně nevidomé.
Vážení přátelé,
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vyzývá všechny občany, kterým bude přiznána karta sociálních systémů, aby ji nevyužívali jako bankovní kartu! Může to do budoucna přinést řadu komplikací. Zákony č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v § 19, odst. 3 a dále zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v § 58, odst. 3 stanoví, že držitel karty si sám určí způsob výplaty dávek. Proto vám všem doporučujeme, abyste při přebírání karty sociálních systémů na vašem Úřadu práce zároveň odevzdali následující prohlášení:
"Žádám, na základě § 19, odst. 3, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a odst. 3, § 58, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, aby dávky pro osoby se zdravotním postižením, které pobírám a dávky státní sociální podpory, které pobírám, byly trvale odesílány poštovní poukázkou na moji adresu." Pokud budete chtít dostávat peníze na Váš účet, tak místo poštovní poukázky napíšete číslo vašeho bankovního účtu. Toto prohlášení je potřeba podepsat a napsat datum a adresu. Na základě tohoto prohlášení vám musí být peníze poskytovány stejně jako doposud. To znamená buďto poštovní poukázkou nebo na váš bankovní účet.
Pokud by se příjemci dávek setkali s neochotou Úřadu práce přijmout toto prohlášení a jednat podle něho, je nezbytné se okamžitě obrátit na poradnu NRZP ČR, e-mail: poradnanrzp@nrzp.cz, tel.: 266 753 427.
Přeji Vám všechno dobré
S pozdravem Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

schůzka klubu v Plzni

11. června 2012 v 18:53 | P. Valentová

Na vědomost se dává všem celiakům a jejich rodinným příslušníkům,

že společná schůzka

se koná 14.6.2012 od 15:30 hodin

v kavárně KAČABA

naproti Komornímu divadlu v Plzni.Na shledání se těší

JANA ALENA JÁJA