Červenec 2012

Informace č.: 57 - 2012

29. července 2012 v 19:25 | P. Valentová
Informace č.: 57 - 2012

Vážení přátelé,
v informaci č. 56 jsem Vám psal, že se NRZP ČR rozhodla Vám pomoci se situací, kdy při vyřizování žádostí o průkazky ZTP, o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a další dávky jsou nepřiměřené lhůty. Současná lhůta pro vyřízení těchto správních řízení se pohybuje, podle našich zkušeností, mezi 8 - 10 měsíci. V příloze jsem Vám poslal právní rozbor správních řízení a možnosti obrany při nečinnosti úřadu, který vypracoval pan JUDr. Jan Hutař. Protože se na nás neustále obracíte s prosbou o vzor podání stížnosti na nečinnost úřadů v souvislosti s vyřizováním Vašich žádosti, vypracoval pan doktor J. Hutař dva vzory těchto podání, která máte v příloze této informace.
První stížnost je na nečinnost posudkové služby ČSSZ, protože nemusíte podávat stížnost pouze na Úřad práce. Stížnost na ČSSZ je vhodné podat v případech, kdy již bylo ÚP provedeno místní šetření, a Vy čekáte na posouzení Vašeho zdravotního stavu posudkovým lékařem, aby mohlo být jednání o žádosti ukončeno, a posudková komise Vás nechá čekat déle než třicet dní. Druhá stížnost je na nečinnost pobočky úřadu práce. Tu můžete uplatnit především tehdy, když ÚP nepředá včas dokumentaci Vaší žádosti lékařské posudkové komisi k dalšímu jednání.
Vážení přátelé trvá i naše výzva, abyste nám kopie Vašich podání na MPSV ČR ve věci nečinnosti Úřadu práce ČR zaslali, tak, abychom měli přehled o počtu těchto podání. Opakovaně jsme v této věci jednali s MPSV ČR a vždy nám bylo řečeno, že pokud nejsou dodržovány správní lhůty, mají občané možnost se tomu bránit.
Věříme, že společným postupem dosáhneme nápravy současného neutěšeného stavu.
Přeji Vám všechno dobré
Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČRInformace č.: 55 - 2012

16. července 2012 v 17:12 | P. Valentová
Informace č.: 55 - 2012

Vážení přátelé,
včera rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 2 o návrhu na vydání předběžného opatření, které podala NRZP ČR v souvislosti se zahájením vydávání Karet sociálních systémů, tzv. sKaret. Tyto sKarty diskriminují osoby, které nemohou využívat, z důvodu zdravotního postižení, bankomaty, navštěvovat bankovní domy, či nakupovat prostřednictvím karet. Chceme zachovat právo občana, aby si zvolil způsob jakým chce, aby mu byly doručovány sociální dávky, a to včetně poštovní poukázky. Obvodní soud náš návrh odmítnul. Text usnesení Vám posílám v příloze, i když pro neprávníky bude asi poněkud nesrozumitelný. Považuji však za důležité, abyste o této věci byli důkladně informováni.
V zásadě jde o to, že soud zpochybnil naši legitimaci podávat žaloby vůči MPSV ČR v této věci. Zatím celou situaci analyzujeme, ale budeme určitě připravovat další právní kroky, včetně novel zákonů a podobně. Přesto Vás však prosím, abyste i nadále psali MPSV ČR o potížích, které Vám způsobí zrušení poštovních poukázek při doručování příspěvku na mobilitu, příspěvku na péči, rodičovského příspěvku a dalších dávek. Skutečnost, že jsme neuspěli s jedním podnětem neznamená, že neuspějeme s dalším podnětem, který připravíme. Naše snaha o ponechání poštovních poukázek jako jednoho ze způsobů doručování dávek trvá.
Včera se také uskutečnilo další kolo jednání o vytvoření Monitorovacího výboru dodržování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Již druhé jednání jsme se však v pracovní skupině na MPSV ČR neposunuli dále. MPSV ČR prosazuje, aby v Monitorovacím výboru byl stejný počet zástupců státu jako zástupců osob se zdravotním postižením. Tento princip je nejen pro NRZP ČR nepřijatelný, ale třeba také pro Ligu lidských práv. Všechny mezinárodní dokumenty hovoří zcela jasně o tom, že monitorovací orgán musí být nezávislý. V principu by to mělo znamenat, že stát by neměl mít žádné hlasovací právo v tomto orgánu. My jsme přistoupili na kompromis, že stát bude mít určitý počet hlasovacích míst ve výboru, ale není možné, aby počet hlasovacích pozic byl stejný jako u osob se zdravotním postižením. V této věci budeme pravděpodobně dále jednat s panem ministrem J. Drábkem a pravděpodobně také s předsedou vlády P. Nečasem, neboť Monitorovací výbor ustavuje vláda, čili, toto spadá do kompetence i předsedy vlády. O dalším vývoji v této věci Vás budu samozřejmě informovat.
Přeji Vám pěkné letní dny.
S pozdravem
Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČRInformace č.: 56 - 2012

16. července 2012 v 17:09 | P. Valentová
Informace č.: 56 - 2012

Vážení přátelé,
dnes jsme se společně s prezidentem Svazu pacientů ČR a předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR obrátili na zástupkyni ombudsmana, paní Jitku Seitlovou s žádostí o spolupráci při řešení problémů ve zdravotnictví. Považujeme současnou situaci za dlouhodobě neudržitelnou. Již máme případy, kdy občané ve velmi vážném zdravotním stavu odcházejí na revers z nemocnice, neboť nejsou schopni zaplatit poplatky za lůžka. MZ ČR vůbec není schopno reflektovat současnou situaci některých skupin občanů v přístupu ke zdravotní péči.
Pokud nemáte již prostředky na zaplacení poplatků v nemocnici, nebo na doplatky za léky, prosím, abyste se obraceli přímo na pana ministra L. Hegera, MZ ČR, Palackého nám. 4, 128 02 Praha 2 a žádali jej o zodpovězení otázky jak máte vzniklou situaci řešit. Ministerstvo je povinno podle správního řádu Vám do 30 dnů odpovědět. Současně budu rád, když mi kopii dopisu panu ministrovi pošlete na moji e-mailovou adresu v.krasa@nrzp.cz. Zároveň bych velmi uvítal, kdybyste napsali telefonní a e-mailové spojení na Vás a napsali, zda byste souhlasili s tím, abychom mohli Váš příběh použít v médiích. Vím, že se všichni bojíte vystupovat v médiích, ale v dnešním světě to jinak nejde. Proto Vás prosím o odvahu. V příloze Vám posílám tiskovou zprávu, kterou jsme dnes odeslali do médií, abychom je informovali o čem chceme jednat s úřadem ombudsmana.
Vážení přátelé,
NRZP ČR je pobouřena situací při vyřizování žádostí o průkazky ZTP, o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a další dávky. Současná lhůta pro vyřízení těchto správních řízení se pohybuje, podle našich zkušeností, mezi 8 - 10 měsíci. Je to neudržitelný stav. Máme i případ, kdy lidé dříve zemřou, nežli se dočkají pomoci státu. V příloze Vám posílám právní rozbor jak postupovat, pokud není správní řízení ve věci žádosti o dávku nebo průkazku vyřízeno v zákonné lhůtě. NRZP ČR došla k názoru, že není možné dále tolerovat současný stav. Chápali jsme, že při přechodu na nový systém mohlo dojít k jakémusi zdržení ve správních řízeních. V současné době, kdy již uplynulo více jak půl roku od zavedení nového systému, se domníváme, že není důvod nedodržování správního řádu. Proto Vás prosím, abyste se bránili.
V příloze máte právní rozbor správních řízení a možnosti obrany při nečinnosti úřadu. Obecně platí, že správní lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní, ve složitějších případech 60 dní. Pokud je potřeba znalecký posudek, nebo provést místní šetření, tak je možné prodloužit dobu správní řízení o dalších 30 dní. To znamená, že od podání žádosti by měl Úřad práce ČR rozhodnout maximálně do 90 dní. Pokud se tak nestane, doporučuji Vám, abyste se, v souladu se správním řádem, obrátili na nadřízený orgán Úřadu práce ČR, což je MPSV ČR, a to se žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu. Žádost je potřeba podat na MPSV ČR, odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek, Podskalská 19, 128 01 Praha 2. V právním rozboru máte popsáno co tato žádost musí obsahovat. MPSV ČR je povinno do 30 dní zjednat nápravu, a to buď tak, že ve věci rozhodne samo, nebo zjedná nápravu u příslušného úřadu, nebo rozhodne o tom, že Vaši žádost projedná jiný úřad. Vy byste v žádosti měli napsat jaké si představujete řešení. Nejlépe bude, aby byla zjednána náprava ve smyslu vyhovění žádosti. V případě, že MPSV ČR nerozhodne včas a nepodá Vám o tom zprávu, je možné podat správní žalobu. Správní žaloba by se v této věci vždy podala k Městskému soudu v Praze, neboť MPSV ČR má sídlo v Praze. NRZP ČR je připravena Vám v takovém případě pomoci s přípravou správní žaloby. U tohoto typu správních žalob se neplatí soudní poplatky a není potřeba ani, aby Vás zastupoval advokát.
Vážení přátelé,
velmi bychom uvítali, kdybyste nám kopie Vašich podání na MPSV ČR ve věci nečinnosti Úřadu práce ČR zaslali v kopii, tak, abychom měli přehled o počtu těchto podání. Opakovaně jsme v této věci jednali s MPSV ČR a vždy nám bylo řečeno, že pokud nejsou dodržovány správní lhůty, mají občané možnost se tomu bránit. Případně, že máme takové stížnosti posílat na MPSV ČR. Domníváme se, že je lepší, abyste přímo podávali stížnosti sami, neboť v takovém případě je ze zákona ministerstvo povinno co nejdříve vyřídit.
Věříme, že společným postupem dosáhneme nápravy současného neutěšeného stavu.
Přeji Vám všechno dobré.

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČRInformace č.: 54-2012

4. července 2012 v 14:48 | P. Valentová
Informace č.: 54-2012

Vážení přátelé,
pan ministr L. Heger na nás zase vymyslel další pohromu. V příloze Vám posílám seznam léčivých přípravků, u kterých se dnem 30. 6. 2012 ruší úhrada ze zdravotního pojištění. To znamená, že pokud někdo z Vás užívá lék, který je v tomto seznamu, tak již nemusíte jít k lékaři, aby Vám jej předepsal, protože na tyto léky pojišťovna již nepřispívá a můžete si je koupit v lékárně za plnou cenu. Zbytečně byste platili 30korunový poplatek za návštěvu lékaře.
Protože pro některé z Vás to může být velmi zatěžující, doporučuji, abyste postupovali tímto způsobem. Pokud Vám byl dosud předepisován lék z přiloženého seznamu, požádejte Vašeho lékaře, aby Vám předepsal jiný lék, který obsahuje stejnou léčivou látku jako má lék, který Vám dosud lékař předepisoval. Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění musí být v každé skupině léků jeden lék, který má stoprocentní doplatek z veřejného zdravotního pojištění, tudíž je pro klienta zdarma.
Včera jsem Vám poslal prohlášení Svazu pacientů ČR, které proti tomuto bezprecedentnímu kroku ministra Hegera již protestovalo. Tímto byste se měli vyhnout zbytečným platbám. Pokud Vám Váš lékař řekne, že takový lék není, tak je potřeba, abyste nám to nahlásili a budeme se snažit tuto věc nějakým způsobem řešit. Ministr Heger svými neustálými kroky více a více zatěžuje občany ČR dalšími a dalšími platbami. Je potřeba, abychom se začali účinně bránit. Pokud neseženete svůj náhradní lék bez doplatku, pište ministrovi L. Hegerovi, Palackého nám. 4, 128 02 Praha 2 a žádejte nápravu tohoto stavu. Naše Ústava zcela jasně garantuje právo na bezplatnou léčbu na základě veřejného zdravotního pojištění. Pan ministr Ústavu zcela obchází. Současná výše spoluúčasti pacientů velmi vážným způsobem ohrožuje dostupnost zdravotní péče pro nízkopříjmové skupiny občanů a pro lidi, kteří jsou odkázáni pouze na starobní či invalidní důchod.
Prosím Vás, nenechte si to líbit a svými dopisy a e-maily protestujte proti tomuto kroku.
Přeji Vám všechno dobré.

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČRInformace č.: 53-2012

4. července 2012 v 14:28 | P. Valentová
Informace č.: 53-2012

Vážení přátelé,
posílám Vám informaci o předběžném opatření, které jsme podali k Obvodnímu soudu pro Prahu 2, v souvislosti s distribucí Karet sociálních systémů (tzv. sKaret). Obvodní soud nám návrh na předběžné opatření vrátil, a to z formálních důvodů. To znamená, že se návrhem vůbec nezabýval. Tudíž není pravda informace, která byla v médiích, že soud naše podání zamítl. Opomněli jsme při podání návrhu na předběžné opatření složit kauci 10 000,- Kč pro případné náklady soudu, pokud by se ukázalo, že naše podání nebylo důvodné. Abychom ušetřili čas, rozhodli jsme se dnešního dne stáhnout náš původní návrh na předběžné opatření ve věci Karet sociálních systémů. Zítra, to je 3. 7. 2012 podáme nový návrh na vydání předběžného opatření, jehož cílem bude pozastavit vydávání sKaret do doby podání řádné žaloby a rozhodnutí soudu v této věci. Nový návrh jsme vylepšili a doplnili a tak věříme, že uspějeme.
Vážení přátelé,
od dnešního dne, to je 2. 7. 2012, dochází k tomu, že řada léků bude bez úhrady z veřejného zdravotního pojištění a pacienti si léky budou muset kupovat pouze za svoje peníze. V příloze Vám posílám tiskovou zprávu Svazu pacientů ČR, která nabízí určitý způsob řešení. Prosím, abyste tento dokument šířili pokud možno dále.
Přeji Vám všechno dobré
Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Tisková zpráva k situaci s placením za léky.


Svaz pacientů ČR, 1.7.2012


Svaz pacientů ČR vyzývá: Neplaťte léky, žádejte je na pojišťovnu!

Svaz pacientů ČR doporučuje bojkot léků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

V každé lékové skupině musí existovat lék, který je plně hrazen pojišťovnami. Máte na ně právo ze zákona (§ 16 zákona č.48/1997 Sb.). Doporučujeme proto pacientům, aby požadovali po svých ošetřujících lékařích předepisování léků, které již nemusí doplácet a v praxi tak trvali na dodržení ústavního principu práva na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění.

Pokud jim bude sděleno, že takový lék pro jejich nemoc neexistuje nebo zjistí, že je takový lék neúčinný, prosíme o sdělení této informace pacientskému ombudsmanovi nebo přímo na adresu Svazu pacientů ČR.

Dnes pojišťovny přestaly hradit 150 dalších léků. Jsou mezi nimi léky na bolest, alergie a kožní problémy. Lidé tak mají mimo to, co odvádí na zdravotní pojištění, zaplatit další půl miliardu korun podnikatelům ve zdravotnictví.

Ministerstvo tvrdí, že jeho opatření neomezují přístup ke zdravotní péči, protože v každé lékové skupině je lék, který je plně hrazen pojišťovnou. Praxe ale vypadá jinak. Z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno čím dál tím méně nejen u léků a pacienti platí čím dál tím více. Tato nerovnost je ještě znásobována tím, že pokud je pacient léčen v tzv. odborném centru, pak dostává zdarma i léky, které mají v běžné lékárně mnohdy nemalé doplatky.

Ministr Heger evidentně nevnímá nejen nesoulad svých opatření s právem občanů garantovaném ústavou ani nerovnost, kterou svými opatřeními způsobuje mezi jednotlivými aktéry poskytujícími zdravotní péči nebo podnikajícími ve zdravotnictví.

Vzhledem k hlasovací mašinérii poslanecké sněmovny a chybějící empatii vládních stran nelze v této chvíli dosáhnou nápravu jinak, než že občané nepřistoupí na nerovná pravidla v péči o jejich zdraví.

Vyzýváme proto pacienty, aby po svých lékařích vyžadovali předepisování léků, které jsou plně hrazeny, na které tedy již nemusí doplácet.

Pokud jim tyto léky nezabírají nebo dostanou informaci, že na jejich nemoc plně hrazený lék není, nechť tuto skutečnost sdělí svému pacientskému ombudsmanovi nebo přímo na Svaz pacientů ČR (poradna.leky@pacienti.cz). Pomohou tak vytvořit objektivní obraz fungování a dopadů současných reforem a poskytnou cenné informace a argumenty pro cestu k nápravě.


Alena Gajdůšková,
1. viceprezidentka Svazu pacientů ČR
__________________________________________
Svaz pacientů ČR, Sokolská 32, 120 00 Praha 2
E-mail: svaz.pacientu@pacienti.cz
Web: www.pacienti.cz